Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Reka podpisująca dokument

ZARZĄDZENIE Nr 54.2020 WÓJTA GMINY SPICZYN z dnia 1 grudnia 2020r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Spiczyn za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320, ze zm. ) zarządzam , co następuje: 

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Spiczyn, w zamian za drugi dzień świąt „ Bożego Narodzenia ” przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 26 grudnia 2020 r. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Wójta Gminy. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt

Dorota Szczęsna


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót