Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta Gminy

Osoba trzyma dokument

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spiczyn

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 09 grudnia 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10c, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i na stronie podmiotowej BIP -u pod adresem: https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl

Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn wykładanego do publicznego wglądu jest przebieg rurociągów podziemnych oraz terenów planowanej zabudowy obiektów i urządzeń związanych z poborem wody i zrzutem ścieków oczyszczonych do rzeki Wieprz na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Blok gazowo-parowy klasy 500MWe w technologii czystej węglowej w miejscowości Stara Wieś w gminie Łęczna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Spiczyn od godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Spiczyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2021 r.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10c; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11 ustawy.

  3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

  4. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

  6. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Spiczyn

mgr inż. Dorota Szczęsna

 

 

Ikona pdfUchwała w sprawie przyjęcia zmian studium - projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [66.29 KB]

Ikona pdfZmiana studium gm. Spiczyn - załącznik Nr 1 wyłożenie do publicznego wglądu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [852.49 KB]

Ikona pdfuwarunkowania - mapa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.53 MB]

Ikona pdfProjekt zm. studium Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.16 MB]

Ikona pdfSpiczyn schemat jednostek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.71 MB]

Ikona pdfPrognoza oddziaływania na środowisko gm. Spiczyn - studium - rura, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [387.06 KB]

Ikona pdfPrognoza - zm. studium Spiczyn - zał. 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [13.10 MB]
Autor: Gmina Spiczyn
Powrót